A - ผ้ากางเกงผ้าเสื้อ

Image

1. ผ้าสต๊อก
A1 - ผ้ากางเกง

A 11

2. ผ้าสต๊อก
A2 - ผ้าเสื้อกางเกง

A 21

3. ผ้าสต๊อก
A3 - ผ้าเสื้อกางเกง

4. ผ้าสต๊อก
A4 - ผ้าหนังกวาง

A 41

5. ผ้าสต๊อก
A5 - ผ้าทราสลอน

A 51

6. ผ้าสต๊อก
A6 - ผ้าเงาซับใน

A 61

7. ผ้าสต๊อก
A7 - ผ้ากางเกงผ้าเสื้อ

A 71

8. ผ้าสต๊อก
A8 - ผ้าชีฟอง

AF 21

AF 22

AF 23

AF 24

AF 25

9. ผ้าสต๊อก
AP6 ผ้าทอลาย

AP 61

AP 62

AP 63

AP 64

AP 65

AP 66

AP 67

10. ผ้าสต๊อก
AS3 ผ้าหนังกวาง

A 21

11. ผ้าสต๊อก AX ผ้ารวม

A 21

12. ผ้าสต๊อก AY ผ้าพับ

A 21